Jerzy Arsoba

Jerzy Arsoba

PL  56 years old
English version - below. ARSOBA to nie tylko moje nazwisko, ale też od 20 lat marka podróży, stylu życia. W pandemii koronawirusa wróciłem "do korzeni" - do naturalnego, najczęściej samotnego podróżowania po świecie. Ten mój nowy projekt nazwałem: "PHI arsoba across around". PHI – to grecka litera alfabetu, mająca wiele znaczeń, m.in. symbolem phi oznacza się szerokość geograficzną, przesunięcie fazowe, strumień świetlny, tzw. złoty podział (używany m.in. w fotografii, malarstwie), kąt pochylenia, średnicę. Będą to podróże oryginalne, niespieszne, wyłącznie piesze: across - trasą przecinającą jakiś kraj lub region, łącząc jego najbardziej oddalone miejsca; around - trasą tworzącą zamkniętą pętlę wzdłuż granic danego kraju lub regionu. Ten projekt nie ma określonego końca, a jego cele to: - tworzenie nowych tras, pozwalających przekrojowo poznawać i smakować kraje, regiony świata - poprzez osobiste wędrówki piesze; - czerpanie radości i przyjemności z niespiesznego, nieograniczonego włóczenia się po świecie; - poszukiwanie sensu istnienia człowieka jako bytu we wszechświecie - poprzez poszukiwanie IKIGAI dla siebie samego. Pierwsza część projektu to Wielka PORTUGALSKA Pętla - wyłącznie pieszo, w pandemii. Rozpocząłem 17 października 2020 roku w Porto i w Porto finiszowałem 9 lutego. Przebyta trasa to 2407 km (gps), 86 dni pieszego wędrowania, suma podejść ok. 35.000 metrów. NATIONAL GEOGRAPHIC Polska tę właśnie wyprawę uznała za Podróż Roku 2021. Druga część projektu to okrążenie francuskiej KORSYKI - wyłącznie pieszo. Rozpocząłem 8 października 2022 roku w Ajaccio i w Ajaccio finiszowałem 31 października. Przebyta trasa to 680 km (gps), 23 dni pieszego wędrowania, suma podejść ok. 7.000 metrów. Trzecia część projektu to zaplanowane okrążenie TAJWANU - wyłącznie pieszo. Ciąg dalszy nastąpi... Zapraszam do wspólnego wirtualnego podróżowania, w czym pomoże foto-blog: galerie zdjęć z trasy. Kontakt ze mną e-mail: jerzy@arsoba.pl English: ARSOBA is not only my name, but also a travel and lifestyle brand for 20 years. In the coronavirus pandemic, I returned "to the roots" - to natural, mostly lonely traveling around the world. I named my new project: "PHI arsoba across around". PHI - is the Greek letter of the alphabet, having many meanings, including the symbol phi means latitude, phase shift, luminous flux, so-called golden ratio (used, among others, in photography, painting), angle of inclination, diameter. These will be original, unhurried journeys, exclusively on foot: across - a route crossing a country or region, connecting its most distant places; around - a route that forms a closed loop along the borders of a given country or region. This project has no definite end and its goals are: - creating new routes that allow you to get to know and taste countries, regions of the world in a cross-sectional way - through personal hiking trips; - deriving joy and pleasure from unhurried, unlimited wandering around the world; - searching for the meaning of human existence as a being in the universe - by searching for IKIGAI for oneself. The first part of the project is the Great PORTUGUESE Loop - only on foot, in a pandemic. I started on October 17, 2020 in Porto and finished on February 9 in Porto. The route traveled is 2407 km (gps), 86 days of hiking, the sum of ascents is about 35,000 meters. NATIONAL GEOGRAPHIC Poland recognized this expedition as the Journey of the Year 2021. The second part of the project is a circumnavigation of the French CORSICA - only on foot. I started on October 8, 2022 in Ajaccio and finished in Ajaccio on October 31. The route traveled is 680 km (gps), 23 days of hiking, the sum of ascents is about 7,000 meters. The third part of the project is a planned circumnavigation of TAIWAN - only on foot. To be continued... I invite you to join me on a virtual journey, which will be helped by the photo-blog: photo galleries from the route. Contact me by e-mail: jerzy@arsoba.pl